Visitatie Module 4: 'Verslaglegging'

Deze module is met name bedoeld voor IQual- en ico-groepen die elkaar gaan visiteren. Zij moeten namelijk zelf een verslag maken van de visitatie. Bij praktijkvisitatie wordt het verslag geschreven door de KNMT en/of NVM hoofdvisiteur. De andere visiteurs geven alleen een reactie op het verslag. In deze module gaan we daarom uit van een visitatiecommissie bestaande uit een secretaris en een voorzitter. Bij praktijkvisitatie is de KNMT hoofdvisiteur de secretaris en is er geen voorzitter.

Nadat het visitatiebezoek is afgerond, schrijft de secretaris een verslag waarin de bevindingen worden weergegeven en een oordeel over de praktijk wordt gegeven. De andere visiteur(s) vullen het opgestelde concept verslag aan. Ook de gevisiteerden geven hun reactie op het verslag. De secretaris stelt het verslag uiteindelijk vast. Tijdens de evaluatiebijeenkomst met de KNMT of NVM hoofdvisiteur wordt het verslag definitief vastgesteld.

Het verslag moet helder en onderbouwd feedback geven op het beroepsmatig handelen in de gevisiteerde praktijk. Het gaat hierbij om zowel inhoudelijk handelen als praktijkvoering.

In deze module krijgt u tips hoe u een goed visitatieverslag schrijft dat beknopt, duidelijk, onderbouwd en concreet is zodat de gevisiteerde tandarts of praktijkvoerder aangrijpingspunten heeft om het beroepsmatig handelen te optimaliseren.

Veel plezier en succes met deze module!