Visitatie Module 2 IQual-visitatie

Visitatie is een vorm van intercollegiale toetsing waarbij op gestructureerde en systematische wijze feedback wordt gegeven op het beroepsmatig handelen in de tandarts- en/of mondhygiënistenpraktijk.

Visitatie door collega’s geeft u de mogelijkheid om door de blik van een ander naar uw eigen praktijkvoering te kijken.

De onbevangen en deskundige blik in uw keuken kan een licht werpen op kansen voor betere praktijkvoering en beroepsuitoefening. Door visitatie leert u ook zelf kritisch naar de voorwaarden voor tandheelkundige zorg en de wijze van werken te kijken en wordt u zich bewust van kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Een van de functies van visitatie is vergelijking met andere praktijken of normen. Door periodieke visitatie (om de 5 jaar) ontstaat inzicht in de ontwikkeling van uw praktijk, hoe uw praktijk zich aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en de verbetering(en) conform de aanbevelingen uit het eerdere verslag.

De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie. Van de visiteurs wordt verwacht dat zij positief kritisch kijken naar de praktijkvoering en de beroepsuitoefening in de praktijk, zodat kansen worden gevonden om de kwaliteit te verbeteren.

Van de gevisiteerde tandarts(en) wordt verwacht dat hij open en eerlijk de vragen beantwoordt, concrete voorbeelden geeft en dingen laat zien. Alleen dan worden mogelijkheden voor een betere praktijkvoering en beroepsuitoefening zichtbaar en kunnen successen gedeeld worden.

Visitatie is een dynamische activiteit op weg naar continue verbetering van de kwaliteit van mondzorg. Want: hoe goed het ook is, het kan altijd beter!

 

U kunt kiezen voor verschillende vormen van visitatie.

KNMT praktijkvisitatie

De KNMT biedt praktijkvisitatie voor tandartsen en voor mondhygiënisten aan, waarbij naar keuze de visitatie van tandartsen en mondhygiënisten tegelijk plaats kan vinden. IQual- en ico-leden die werken in een grote praktijk met meer dan 4 tandartsen of mondhygienisten raden wij aan gebruik te maken van de KNMT praktijkvisitatie.

Individuele visitatie

Voor ZZP' ers of tandartsen in loondienst die werken in een praktijk die niet gevisiteerd wordt, of die om een andere reden niet mee kunnen doen met praktijkvisitatie, is het mogelijk individueel gevisiteerd te worden.

IQual-visitatie of ico-visitatie

Leden van IQual-groepen of voor mondhygiënisten ico-groepen kunnen elkaar onderling visiteren. IQual groepen worden begeleid door een KNMT hoofdvisiteur, ico-groepen door een NVM-hoofdvisiteur. Bij deze vorm van visitatie worden alleen tandartsen of alleen mondhygiënisten gevisiteerd. De instrumenten (vragenlijsten, dossieronderzoek e.d.) zijn gelijk aan die van de KNMT-praktijkvisitatie.

Deze module van de e-learning geeft u informatie over de visitatie in een IQual- of ico-groep.